Έγκριση και Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. 2014 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2014
Έγκριση και Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. 2014 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.  18653/17-04-2014 εγκυκλίου «οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, καλούμε τους δικαιούχους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 1α – Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού ΠΔΕ 2014-2017.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν το σχετικό πίνακα ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  έως την Τρίτη 29 Απριλίου 2014.

Α. Γενικά

Οι δικαιούχοι, κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου πίνακα 1α, πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πράξεών τους και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο πραγματικός χρόνος υλοποίησής τους.

Δεδομένου ότι κατά βάση όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων (ανώτατα όρια πληρωμών) πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που είτε έχουν ήδη αναληφθεί ή προβλέπεται να αναληφθούν.

Β. Σημεία προσοχής κατά τη συμπλήρωση

Β.1 Γενικά

  • Η συμπλήρωση του πίνακα θα γίνεται αρχικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων και στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπώνεται και να αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένος, στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». — Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής του σχετικού πίνακα 1α σε αρχείο .xls το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί για να είναι δυνατή η αποστολή του.
  • Σε περίπτωση σύμβασης αυτεπιστασίας και εφόσον έχει υπογραφεί, θεωρείται συμβασιοποιημένη στο σύνολό της και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη στήλη (12)-  «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
  • Για τις πράξεις που υπάρχει και μη επιλέξιμο κομμάτι στον προϋπολογισμό (Π/Υ2) θα πρέπει να υποβληθεί ο πίνακας 1α και για τον Π/Υ2. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στον οδηγό του συστήματος.
  • Για τις πράξεις στις οποίες οι εκτιμώμενη πίστωση για το 2014 είναι μηδενική  θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση στη στήλη (33)- «παρατηρήσεις», όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η πράξη παραμένει ανενεργή στο τρέχον έτος.
  • Στο πεδίο «Σημειώσεις Δικαιούχου» (της φόρμας ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής του Πίνακα 1α ) θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά οι παραδοχές που έγιναν για την εκτίμηση του αιτούμενου ύψους πιστώσεων για το 2014. Ενδεικτικά αναφέρεται: αναμενόμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, προκαταβολή, ενδιάμεσες πληρωμές βάσει φάσεων του έργου, οριστική παραλαβή κλπ.

Β.2. Σημεία που αφορούν το Α’ Τρίμηνο 2014 και έως σήμερα

  • Στην προτεινόμενη πίστωση 2014 για το Α΄ Τρίμηνο (στήλη (23)) θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ποσό των κατανομών (χρηματοδοτήσεων) που εκτελέστηκαν ήδη από την ΤτΕ ανεξαρτήτως εάν έχουν γίνει οι σχετικές πληρωμές προς τους Αναδόχους. Δηλαδή, οι κατανομές που εκτελέστηκαν μέσα στο 2014 (αυτόματες κατανομές από ΤτΕ ή κατανομές που έγιναν με την διαδικασία της προκαταβολής) βαρύνουν τις πιστώσεις του έτους και επομένως τα σχετικά ποσά πρέπει να συμπεριληφθούν στις αιτούμενες πιστώσεις για το Α΄ Τρίμηνο.
  • Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη στήλη (10) - «Πληρωμές μέχρι 31.12.2013» όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσό των κατανομών που έγιναν και όχι οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση πχ που πραγματοποιήθηκε κατανομή το 2013 αλλά δεν έγιναν πληρωμές από το δικαιούχο (δηλαδή παρέμειναν τα χρήματα στον λογαριασμό της πράξης στην ΤτΕ), το ποσό της αυτόματης κατανομής θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προτεινόμενη πίστωση για το Α’ τρίμηνο του 2014 (στήλη (23)) και όχι στην στήλη (10) - «Πληρωμές μέχρι 31.12.201».
  • Συνεπώς προτείνεται, τα στοιχεία των κατανομών να αντληθούν και να επιβεβαιωθούν από τα extrait των λογαριασμών (ποσά που έχουν πιστωθεί εντός του 2014).

Για διευκρινήσεις τεχνικής φύσεως, κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2131500519. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο 2131500576 και με email στο xrimatodotisips@madc.gr.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν το σχετικό πίνακα ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  έως την Τρίτη 29 Απριλίου 2014.

Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία:

  1. Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015-2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017.
  2. Εγχειρίδιο χρήσης πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής διαχείρισης χρηματοδοτήσεων της ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ.

Γ. Ορισμοί:

Πίστωση: Το μέγιστο ποσό που δύναται να χρηματοδοτηθεί μια πράξη στη διάρκεια ενός έτους.

Αίτημα χρηματοδότησης: Το αίτημα που υποβάλλεται από το Δικαιούχο για την κατά περίπτωση χρηματοδότηση της πράξης. Το αίτημα υποβάλλεται στο Φορέα Χρηματοδότησης με κοινοποίηση στην Ε.Υ.Δ. επισυνάπτοντας τα σχετικά απαιτούμενα αρχεία.

Κατανομή: Η εντολή που δίδεται περιοδικά από την Ε.Υ.Δ. για την πίστωση του λογαριασμού της πράξης κατόπιν Αιτήματος Χρηματοδότησης από το Δικαιούχο.

Απόφαση Κατανομής: Η απόφαση/εντολή που δίδεται περιοδικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤτΕ για την πίστωση του λογαριασμού της πράξης.

Δέσμευση: Το ποσό της Νομικής Δέσμευσης που αναμένεται να υπογραφεί.

Νομική Δέσμευση: Η σύμβαση.

Συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός: Το ποσό των Νομικών Δεσμεύσεων που έχουν υπογραφεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους.

Π/Υ2: Το μη επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση ποσό της πράξης όπως αυτό εμφανίζεται στην ισχύουσα Απόφαση Ένταξης.

Αυτόματη Κατανομή: αυτόματη μεταφορά, από την ΤτΕ, του ποσού που υπήρχε αδιάθετο την 31-12-2013, στο λογαριασμό της πράξης.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Σχετικά Αρχεία