Έγκριση και Χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2015 Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/02/2015
Έγκριση και Χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2015 Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.  8001/22-01-2015 εγκυκλίου «οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, καλούμε τους δικαιούχους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 1α – Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού ΠΔΕ 2015-2018.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν το σχετικό πίνακα ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

Α. Γενικά

Οι δικαιούχοι, κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου πίνακα 1α, πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πράξεών τους και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο πραγματικός χρόνος υλοποίησής τους.

Δεδομένου ότι κατά βάση όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων (ανώτατα όρια πληρωμών) πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που είτε έχουν ήδη αναληφθεί ή προβλέπεται να αναληφθούν.

Β. Σημεία προσοχής κατά τη συμπλήρωση

Β.1 Γενικά

 • Η συμπλήρωση του πίνακα θα γίνεται αρχικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων και στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπώνεται και να αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, αρμοδίως υπογεγραμμένος, στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». — Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής του σχετικού πίνακα 1α σε αρχείο .xls το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί για να είναι δυνατή η αποστολή του.
 • Σε περίπτωση σύμβασης αυτεπιστασίας και εφόσον έχει υπογραφεί, θεωρείται συμβασιοποιημένη στο σύνολό της και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη στήλη (12)-  «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
 • Για τις πράξεις που υπάρχει και μη επιλέξιμο κομμάτι στον προϋπολογισμό (Π/Υ2) θα πρέπει να υποβληθεί ο πίνακας 1α και για τον Π/Υ2. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στον οδηγό του συστήματος.
 • Για τις πράξεις στις οποίες η εκτιμώμενη πίστωση για το 2015 είναι μηδενική  θα πρέπει να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση στη στήλη (33)- «παρατηρήσεις», όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η πράξη παραμένει ανενεργή στο τρέχον έτος.
 • Στο πεδίο «Σημειώσεις Δικαιούχου» (της φόρμας ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής του Πίνακα 1α ) θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά οι παραδοχές που έγιναν για την εκτίμηση του αιτούμενου ύψους πιστώσεων για το 2015. Πίνακες που θα υποβληθούν χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση του αιτούμενου ποσού πιστώσεων θα επιστρέφονται στους δικαιούχους και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο ΠΔΕ 2015. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να σημειωθεί η αναμενόμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, λήψης προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών βάσει φάσεων του έργου, οριστικής παραλαβής κλπ.
 • Στις στήλες (14) έως (17) συμπληρώνονται ανά τρίμηνο τα ποσά των νέων δεσμεύσεων δηλαδή των νέων συμβάσεων που αναμένεται να υπογραφούν το 2015 εφόσον φυσικά δεν είναι συμβασιοποιημένο το σύνολο του έργου δηλαδή ευπάρχει υποέργο που δεν έχει συμβασιοποιηθεί ακόμα. Αν έχει συμβασιοποιηθεί το σύνολο του έργου τότε δεν συμπληρώνεται κάποιο ποσό αφού αυτό έχει συμπεριληφθεί στην στήλη (12) «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». Προσοχή: οι συμβάσεις που υπογράφηκαν το 2015 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη στήλη (14) δηλαδή ως δεσμεύσεις του α’ τριμήνου του 2015 και όχι στη στήλη (12) «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

Β.2. Σημεία που αφορούν το Α’ Τρίμηνο 2015 και έως σήμερα

 • Στην προτεινόμενη πίστωση 2015 για το Α΄ Τρίμηνο (στήλη (23)) θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ποσό των κατανομών (χρηματοδοτήσεων) που εκτελέστηκαν  ήδη από την ΤτΕ ανεξαρτήτως εάν έχουν γίνει οι σχετικές πληρωμές προς τους Αναδόχους. Δηλαδή, οι κατανομές που εκτελέστηκαν μέσα στο 2015 (αυτόματες κατανομές από ΤτΕ ή κατανομές που έγιναν με την διαδικασία της προκαταβολής) βαρύνουν τις πιστώσεις του έτους και επομένως τα σχετικά ποσά πρέπει να συμπεριληφθούν στις αιτούμενες πιστώσεις για το Α΄ Τρίμηνο.
 • Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη στήλη (10) - «Πληρωμές μέχρι 31.12.2014» όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσό των κατανομών που έγιναν και όχι οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση πχ που πραγματοποιήθηκε κατανομή το 2014 αλλά δεν έγιναν πληρωμές από το δικαιούχο (δηλαδή παρέμειναν τα χρήματα στον λογαριασμό της πράξης στην ΤτΕ), το ποσό της αυτόματης κατανομής θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προτεινόμενη πίστωση για το Α’ τρίμηνο του 2015 (στήλη (23)) και όχι στην στήλη (10) - «Πληρωμές μέχρι 31.12.2014».
 • Συνεπώς προτείνεται, τα στοιχεία των κατανομών να αντληθούν και να επιβεβαιωθούν από τα extrait των λογαριασμών (ποσά που έχουν πιστωθεί εντός του 2015).

Για διευκρινήσεις, κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2131500555 και 2131500576 και με email στο xrimatodotisips@madc.gr. Ακόμα, για διευκρινίσεις τεχνικής φύσεως οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν και με email στο  elektronikiypovoli@madc.gr.

Αν δεν έχετε συμπληρώσει τη «Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων για την χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα Ηλεκτρονικής υποβολής διαχείρισης χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» παρακαλούμε να τη συμπληρώσετε και να την αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elektronikiypovoli@madc.gr και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή κατάλληλα υπογεγραμμένη από το άτομο που εντέλλεται να υποβάλει σχετικά στοιχεία για την εκάστοτε πράξη Η υποβολή των συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από τα στελέχη του φορέα τα οποία θα οριστούν σύμφωνα με την φόρμα του συνημμένου αρχείου. Τα στελέχη που μπορούν να οριστούν ως υπεύθυνα για την υποβολή των εν λόγω αιτημάτων μπορεί να είναι οι υπεύθυνοι έργων όπως αυτοί έχουν ορισθεί στο εγκεκριμένο ΤΔΠ ή όποιο άλλο άτομο στο οποίο θα δοθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα (πχ Δ/νση  Οικονομικού του δικαιούχου).

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν το σχετικό πίνακα ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται τα ακόλουθα αρχεία:

 1. Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.
 2. Εγχειρίδιο χρήσης πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής διαχείρισης χρηματοδοτήσεων της ΕΥΔ Ε.Π. ΨΣ.

Γ. Ορισμοί:

Πίστωση: Το μέγιστο ποσό που δύναται να χρηματοδοτηθεί μια πράξη στη διάρκεια ενός έτους.

Αίτημα χρηματοδότησης: Το αίτημα που υποβάλλεται από το Δικαιούχο για την κατά περίπτωση χρηματοδότηση της πράξης. Το αίτημα υποβάλλεται στο Φορέα Χρηματοδότησης με κοινοποίηση στην Ε.Υ.Δ. επισυνάπτοντας τα σχετικά απαιτούμενα αρχεία.

Κατανομή: Η εντολή που δίδεται περιοδικά από την Ε.Υ.Δ. για την πίστωση του λογαριασμού της πράξης κατόπιν Αιτήματος Χρηματοδότησης από το Δικαιούχο.

Απόφαση Κατανομής: Η απόφαση/εντολή που δίδεται περιοδικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤτΕ για την πίστωση του λογαριασμού της πράξης.

Δέσμευση: Το ποσό της Νομικής Δέσμευσης που αναμένεται να υπογραφεί.

Νομική Δέσμευση: Η σύμβαση.

Συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός: Το ποσό των Νομικών Δεσμεύσεων/Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους.

Π/Υ2: Το μη επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση ποσό της πράξης όπως αυτό εμφανίζεται στην ισχύουσα Απόφαση Ένταξης.

Αυτόματη Κατανομή: αυτόματη μεταφορά, από την ΤτΕ, του ποσού που υπήρχε αδιάθετο την 31-12-2014, στο λογαριασμό της πράξης.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Σχετικά Αρχεία