Διακήρυξη διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντονισμός και διαχείριση έργου» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/05/2019
Διακήρυξη διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντονισμός και διαχείριση έργου» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου»
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Συντονισμός και Διαχείριση Έργου (Π.1.1.2)»  
της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου - DigiArc», με κωδ. ΟΠΣ 5031156 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 20142020».