Διαβούλευση της Ε.Ε. για τα πρότυπα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/10/2015
Διαβούλευση της Ε.Ε. για τα πρότυπα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες για τα πρότυπα της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (DSM). Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου και θα είναι ανοικτή έως τις 16 Δεκεμβρίου.

Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα σε διάφορα συστήματα να εργάζονται από κοινού προωθώντας την δημιουργία νέων οικοσυστημάτων σε μια ψηφιακή ενιαία αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη, ενώ έχουν την δυνατότητα ενίσχυσης της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα πρότυπα για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM). Με τη διαβούλευση αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει τη συμβολή Οργανισμών Ανάπτυξης Προτύπων , εταιρειών, ερευνητών, εμπλεκομένων μερών, δημόσιων αρχών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, κ. Andrus Ansip δήλωσε:  "Χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα και διαλειτουργικότητα για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι το cloud computing και το Internet of Things (IoT). Επίσης, πρέπει να προωθήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλη την Ευρώπη και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς από την ψηφιακή τεχνολογία. Τα συστήματα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέονται και να "συζητούν" με άλλες ψηφιακές συσκευές - σε όλες τις χώρες και τους τομείς. Η Ευρώπη θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή θέσπισης προτύπων σε όλο τον κόσμο ".

Ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κ. Günther H. Oettinger, δήλωσε: "Η Ευρώπη δεν μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης με μια κατακερματισμένη ψηφιακή αγορά. Είναι σημαντικό να έχουμε κοινούς κανόνες και διαλειτουργικές λύσεις συμβατές με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η ψηφιακή οικονομία δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί με κλειδωμένα περιβάλλοντα και πλατφόρμες".

Η Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τα ΜΜΕ, κα. Elżbieta Bieńkowska, δήλωσε: "Τα πρότυπα είναι ένα βασικό συστατικό της ενιαίας αγοράς. Προκειμένου η Ευρώπη να βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας, τα πρότυπά μας πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά  κατά την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και τη διεθνοποίηση".

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες για πρότυπα σε βασικούς τομείς της τεχνολογίας που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και η οποία, από τη στιγμή της ολοκλήρωσής της, μπορεί να αποτελέσει μια τεχνολογική βάση πάνω στην οποία μπορούν να οικοδομηθούν άλλα πρότυπα. Η Επιτροπή αναζητεί περιεχόμενο για πρότυπα στους παρακάτω τομείς:

• 5G επικοινωνίες,

• Cloud computing,

• Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,

• Δεδομένα για υπηρεσίες και εφαρμογές,

• Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,

• Ηλεκτρονική υγεία,

• Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS),

• Internet of Things

• Έξυπνες Πόλεις και αποδοτική χρήση της ενέργειας.

Οι συνεισφορές στη συγκεκριμένη διαβούλευση θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πρότυπου σχεδίου προτεραιότητας ΤΠΕ, όπως ορίζεται στη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2015.

________________________________

Η ΕΕ υποστηρίζει ένα αποτελεσματικό και συνεκτικό πλαίσιο τυποποίησης, το οποίο διασφαλίζει ότι τα υψηλά πρότυπα ποιότητας  αναπτύσσονται εγκαίρως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το έργο των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης (ETSI, CEN, CENELEC), αλλά δεν έρχεται σε αντίθεση με τη ρύθμιση της τυποποίησης που πραγματοποιούνται από τη βιομηχανία ή εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης.

Το κυλιόμενο σχέδιο της ΕΕ για την τυποποίηση των ΤΠΕ παρέχει επισκόπηση των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναληφθούν για την υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ.

Μέρος της πολιτικής για την τυποποίηση των ΤΠΕ αποτελεί  η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερόμενων (MSP) που δημιουργήθηκε το 2011. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παίζει το ρόλο του συμβούλου και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με θέματα που αφορούν στην πολιτική τυποποίησης των ΤΠΕ και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την υποστήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών. Επιπλέον, παρέχει συμβουλές σχετικά με την αναγνώριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση των ΤΠΕ στις δημόσιες συμβάσεις που εκπονήθηκαν από την Global ICT Fora και Consortia, και προωθεί μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

Το νέο σχέδιο πρότυπων προτεραιότητας ΤΠΕ θα εξασφαλίσει ότι τα καταλληλότερα  πρότυπα αναπτύσσονται ακριβώς στον χρόνο που είναι απαραίτητα.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται στα αγγλικά

Για συμμετοχή στη διαβούλευση:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PISPSurvey2015

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-priority-ict-standards-plan

Περισσότερα:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-standards-help-achieve-digital-single-market

Standardisation

European Standards

Digital Single Market

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm

Questions and answers on the public consultation on ICT standards