Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης (Digital Media Center)»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/12/2018
Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης (Digital Media Center)»

Με την υπ’αρ. 899-B/24-12-2018 Απόφαση τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση  το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης - Digital Media Center)»  ως υποέργο της Πράξης με τίτλο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης». Η Πράξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα ενίσχυσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Φορέα προς την Κυβέρνηση και τους Πολίτες και  πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο Β1. «Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημοσίου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και στην κατηγορία δράσεων Β.1.1 «Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Το  έργο αυτό αφορά στη δημιουργία πρότυπου Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της ώστε να επιτελέσει το ρόλο της ως κεντρικού φορέα δημόσιας ενημέρωσης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του σχεδίου τεύχους διακήρυξης.

Σχόλια υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μόνο στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr

Αριθμός Διαβούλευσης: 18DIAB000003999

Ημερομηνία λήξης:  8/1/2019

Σχετικά Αρχεία