Δημόσια Διαβούλευση του επικαιροποιημένου Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων για τις διακηρύξεις ενταγμένων έργων στην Π31 και Π31.2

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/06/2012
Δημόσια Διαβούλευση του επικαιροποιημένου Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων για τις διακηρύξεις ενταγμένων έργων στην Π31 και Π31.2

Οι προσκλήσεις 31 και 31.2 και οι ενταγμένες πράξεις, όπως αποτυπώνονται στα Τεχνικά Δελτία Ενταγμένων Πράξεων, έχουν ως γνωστόν, βασικό στόχο την ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχύεται:

-        η ανοιχτή πρόσβαση και περαιτέρω χρήση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

-       η  ευρεσιμότητα και διασυνδεσιμότητα του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

-        η δυνατότητα ανοιχτής και απρόσκοπτης ανάπτυξης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας βασιζόμενες σε ανοιχτά πολιτιστικά δεδομένα και περιεχόμενο.

Οι προσκλήσεις 31 και 31.2 ακολούθησαν την Ευρωπαϊκή πολιτική για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, τις κατευθύνσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου και βρίσκεται στο ίδιο πνεύμα με την πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΕ για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, την Απόφαση της Επιτροπής της 12.12.2011 για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής (2011/833/ΕΕ) και την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12.12.2011 για τα Ανοιχτά Δεδομένα (COM(2011) 882). Το σύνολο των κειμένων αυτών τονίζει την ανάγκη για το περαιτέρω άνοιγμα της δημόσιας ψηφιακής πληροφορία προκειμένου να είναι διαθέσιμο στο κοινό, πολίτες και επιχειρήσεις, να ενισχύσει την ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ειδικά η πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας εντάσσει μεταξύ άλλων και την πολιτιστική πληροφορία στην έννοια της δημόσιας και ανοιχτά επαναχρησιμοποιήσιμης πληροφορίας.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις 31 και 31.2 ακολούθησαν τις προτάσεις της Επιτροπής των Σοφών στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο της 10.01.2011 που ζητούν μια “Νέα Αναγέννηση” με την ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης στο Διαδίκτυο η οποία υιοθετήθηκε με την από 27.20.2011 Σύσταση της Επιτροπής “για την ψηφιοποίηση και την επιγραµµική προσβασιµότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη”. Στο πλαίσιο αυτής της σύστασης η Ελλάδα αναμένεται να έχει εντάξει πάνω από 615.000 ψηφιακά τεκμήρια στη Europeana με όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά να είναι διαθέσιμα στο κοινό χωρίς περιορισμούς, τεχνικούς, νομικούς ή άλλους.

Στο πλαίσιο αυτό, το προς διαβούλευση επικαιροποιημένο πλαίσιο οδηγιών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων στοχεύει:

(α) στον προσδιορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών ποιότητας για εργασίες ψηφιοποίησης, ειδικά σε σχέση με την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

(β) στον προσδιορισμό ελάχιστων προδιαγραφών για την ανοιχτή διάθεση μετα-δεδομένων των ψηφιοποιημένων ή ψηφιακών πόρων

(γ) στον προσδιορισμό βασικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας για αποθετήρια ψηφιακών πόρων και ειδικότερα προδιαγραφές διαλειτουργικότητας με την υποδομή ανοιχτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των προσκλήσεων 31 και 31.2

(δ) στη δημιουργία μονίμων προσδιοριστών (persistent identifiers) πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

(ε) στην προδιαγραφή συστημάτων διάθεσης πόρων ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να παρασχεθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους (α) φορείς (β) επιχειρήσεις και (γ) πολίτες να συμμετέχουν στη τελική διαμόρφωση του επικαιροποιημένου πλαισίου οδηγιών προδιαγραφών και αρχών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων για την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διάθεση των ψηφιακών πόρων, με την υποβολή σχολίων.

Το πλαίσιο αυτό, θα

1)   αξιοποιηθεί από τους Δικαιούχους (Αναθέτουσες Αρχές) στην οριστικοποίηση των σχεδίων διακήρυξης που θα υποβληθούν για διατύπωση γνώμης στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

2)   διευκολύνει την υποβολή προσφορών από υποψήφιους Αναδόχους, στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς οι ελάχιστες και επιθυμητές οδηγίες προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων θα είναι έγκαιρα γνωστές

3)   διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της υλοποίησης των συμβάσεων έργων, διατηρούν την απαραίτητη συνέπεια (consistency), στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων Ενταγμένων Πράξεων.

4)   διασφαλίσει εγγενώς τη διαλειτουργικότητα με την υποδομή ανοιχτού τεκμηριωμένου περιεχομένου του ΕΚΤ

5)   συμβάλει, έτσι στη διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων των έργων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τη διαλειτουργικότητα και τα ανοικτά δεδομένα στον τομέα του Πολιτισμού.

Οδηγίες συμμετοχής

Η διαβούλευση απευθύνεται σε: (α) φορείς (β) επιχειρήσεις και (γ) πολίτες οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις απόψεις τους επί του κειμένου των προδιαγραφών.

Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν επωνύμως στην Ελληνική γλώσσα, σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosklisi31diav@infosoc.gr . Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις των φορέων περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

Η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από 08.06.12 μέχρι και 25.06.12.

Ο σχολιασμός θα γίνεται ανά ενότητα, πίνακα προδιαγραφών και εικόνα. Τα σχόλια θα υποβάλλονται μέσω του υποδείγματος “Υπόδειγμα Υποβολής Σχολίων Π31” που επισυνάπτεται στο παρόν.

Μετά το πέρας της επεξεργασίας των σχολίων, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο http://www.digitalplan.gov.gr