Δημόσια Διαβούλευση από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των ΜΑΝ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/12/2010
Δημόσια Διαβούλευση από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των ΜΑΝ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται από τις 22/12/10 έως τις 31/01/11 οι όροι της διακήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, που εκφράζεται στην παρούσα διακήρυξη από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - ΥΠΑΑΝ προτίθεται να παραχωρήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε τρίτους τη διαχείριση των υποδομών των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) που αναπτύχθηκαν σε 72 πόλεις της χώρας στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ.

Ο Διαχειριστής θα αναλάβει τη διαχείριση, εκμετάλλευση, συντήρηση και επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης. Ο Διαχειριστής θα διασφαλίσει επίσης την λειτουργία και ουδέτερη διαχείριση των ευρυζωνικών υποδομών, προς όφελος των δυνητικών πελατών με όρους ισότητας, διαφάνειας και κάτω από καθορισμένο και συμφωνημένο επίπεδο ποιότητας παροχής της υπηρεσίας - SLΑ.

Οι αρχές και το πλαίσιο Ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την 29η Μαρτίου 2010 μέχρι και την 19η Απριλίου 2010 και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν κείμενο. Ως εκ τούτου η Αναθέτουσα Αρχή παρακαλεί τους ενδιαφερομένους να επικεντρωθούν κυρίως επί των νέων θεμάτων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Διαχειριστή, Ενότητες 6, 7 και 8 του ΜΕΡΟΥΣ Α καθώς και στις προυποθέσεις συμμετοχής (Ενότητα 2) και στην αξιολόγηση των προσφορών (Ενότητα 4.1) του ΜΕΡΟΥΣ Β. Βεβαίως, ο σχολιασμός μπορεί να αφορά και σε όλες τις ενότητες της διακήρυξης.

Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: από 22/12/10 έως 31/01/2011

Τα σχόλια υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diaxiristisMAN@infosoc.gr.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΓ ΨΣ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vafiadis@infosoc.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Βαφειάδης Αβέρκιος

Με εργαλείο το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία, θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, με στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής σύγκλισης με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης.

Στο πλαίσιο αυτό, άμεσοι στόχοι είναι η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων για τα αγροτικά δίκτυα, η ανάπτυξη δικτύων επόμενης γενιάς, η προώθηση σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών και, κυρίως, η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN).

Η ανάδειξη του σχήματος διαχείρισης των ΜΑΝ, ο Διαγωνισμός για την οποία τίθεται πλέον σε Δημόσια Διαβούλευση είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες, παντού, καθώς και οι νέες υπηρεσίες που η Δημόσια Διοίκηση θα είναι σε θέση να προσφέρει με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, καθιστούν το στοίχημα της αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης στη χώρα μας ιδιαίτερα κρίσιμο και σημαντικό.

The terms of the international tender for the concession for the appointment of the administration, use, maintenance and further development of the fiber optic Metropolitan Area (MAN) Networks will be open for Public Consultation from 22 December 2010 to 31 January 2011.

The document for the public consultation is available in Greek only. It is possible, though, to get further information (see the attached abstract of the document below) or feedback on questions during the Public Consultation process. Questions should be submitted to n.stamou@investingreece.gov.gr or vafiadis@infosoc.gr. Comments should be submitted to: diaxiristisMAN@infosoc.gr.

Σχετικά Αρχεία