Από τα χειρόγραφα στα ψηφιακά ιστορικά στρατιωτικά αρχεία

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/07/2015
Από τα χειρόγραφα στα ψηφιακά ιστορικά στρατιωτικά αρχεία

Το έργο με τίτλο "Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων" το οποίο υλοποιήθηκε με πόρους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" – ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. έχει ήδη ολοκληρωθεί και αφορά στις ακόλουθες δράσεις:

  1. Ψηφιοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία και τεκμηρίωση του αρχείου της ΥΣΑ για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του προς τους πολίτες, μέσω ενός νέου διαδικτυακού τόπου www.ysa.gr που αναπτύχθηκε για την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού στο εθνικό και διεθνές κοινό που επιθυμεί να εμβαθύνει σ’ αυτό.
  2. Δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (όπως π.χ. η ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών) που στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι ψηφιακές υπηρεσίες απευθύνονται ιδίως στο ένστολο και πολιτικό προσωπικό εν ενεργεία και σε σύνταξη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκαν περισσότερα από 16.000.000 τεκμήρια χρονολογούμενα από το 1863 μέχρι σήμερα. Στο ιστορικό αρχείο περιλαμβάνονται στρατιωτικές εντολές και οδηγίες από το 1895, έγγραφα Διοικητικής και Υγειονομικής φύσεως καθώς και στρατολογικά έγγραφα σχετικά με την κίνηση στρατολογικών μερίδων καθώς και κείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που συνδέονται με την ιστορία της χώρας μας.

Στα οφέλη από την υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνονται:

  • Η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης άρτια οργανωμένης σε θεματικούς καταλόγους, με πλήρη κωδικοποίηση και τεκμηρίωση κάθε αντικειμένου, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων
  • Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος από το ευρύ κοινό όσο και από ειδικά επιστημονικά κοινά (όπως, ιστορικούς, μελετητές, ερευνητές και δημοσιογράφους) σε θέματα πολεμικής ιστορίας
  • Η ενίσχυση της πρόσβασης των μελών της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να ενημερώνεται, να αιτείται και να λαμβάνει σχετικά έγγραφα.
  • Η τροφοδότηση επιστημονικού ενδιαφέροντος για έρευνα στο πεδίο της πολεμικής ιστορίας με αφορμή την παρουσίαση άγνωστου μέχρι σήμερα εθνικού πολιτιστικού αποθέματος
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης με την απλοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αύξηση της αξιοπιστίας και εξασφάλιση ενιαίας και ισότιμης εξυπηρέτησης όλων
  • Μείωση χρόνου και του λειτουργικού κόστους εξυπηρέτησης του κοινού, με περιορισμό λαθών και την αύξηση αξιοπιστίας καθώς και η απλοποίηση και ο επανακαθορισμό σύγχρονων ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών
  • Αποτελεσματική διαφύλαξη του υλικού της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) από τη φθορά του χρόνου, μέσω ψηφιοποίησής τους.

Τέλος, το έργο συμβάλει στην ενίσχυση της ιστορικής μνήμης και την διατήρηση της εθνικής συνείδησης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, κατά την οποία τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά εξαλείφονται σταδιακά και η ιστορική γνώση απομακρύνεται από τις νέες γενιές.

Προϋπολογισμός: 2.525.000.00 €

Κοινοτική Συνδρομή: 2.021.991,40 €