Ανάληψη Νέων Νομικών Δεσμεύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/09/2015
Ανάληψη Νέων Νομικών Δεσμεύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΠ 78173/20.7.2015 της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΕΥΣ οι Δικαιούχοι Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 καλούνται να μην προχωρήσουν στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων σε έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο περιορισμός αυτός έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» δεν δύναται να παράσχει σύμφωνη γνώμη για τη συγχρηματοδότηση νέων νομικών δεσμεύσεων οι οποίες αναλαμβάνονται μετά την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου.

Εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις έργων ΕΣΠΑ για τις οποίες έως και την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου(20.7.2015), είχε κοινοποιηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο, η εγκριτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Για τις περιπτώσεις Πράξεων όπου υπολείπεται η ανάληψη νομικής δέσμευσης σε ένα ή περισσότερα υποέργα, πριν από την ανάληψη νέας νομικής δέσμευσης, απαιτείται τεκμηρίωση από το Δικαιούχο αφενός μεν για την αναγκαιότητα τους έτσι ώστε να έχει ολοκληρωμένο και λειτουργικό χαρακτήρα η Πράξη, αφετέρου δε για την εφικτότητα υλοποίησης εντός ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα αποφαίνεται κατά περίπτωση για τη σχετική αιτιολόγηση και θα αποστέλλει στην ΕΥΣΕΠ, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, αίτημα  για εξαίρεση από τον σχετικό περιορισμό. Η υπογραφή νέας νομικής δέσμευσης θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αποδοχής της ΕΥΣ του ανωτέρω αιτήματος και ο Δικαιούχος δεν θα πρέπει να προβεί σε ανάληψη της πριν αυτή παρασχεθεί.