Πρότυπο τεύχος προκήρυξης των προσκλήσεων 31 και 31.2

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/07/2012
Πρότυπο τεύχος προκήρυξης των προσκλήσεων 31 και 31.2

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ανακοινώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων, τα σχετικά σχόλια τα οποία έλαβε επεξεργάστηκαν και ενσωματώθηκαν στις προδιαγραφές στην επικαιροποιημένη του έκδοση, η οποία επισυνάπτεται.

Επιπλέον, οι προδιαγραφές αυτές έχουν ενσωματωθεί στο πρότυπο τεύχος διακήρυξης ειδικά για τις προσκλήσεις 31 και 31.2 το οποίο περιέχει:

  • Οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους που εξειδικεύουν το γενικό τεύχος προκήρυξης σε σχέση με τους στόχους και το χαρακτήρα των προσκλήσεων 31 και 31.2.
  • Ενσωμάτωση της διαδικασίας πιστοποίησης της διάθεσης ανοιχτών δεδομένων και διαλειτουργικότητας μέσω των υποδομών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, όπως προκύπτει και από το κείμενο των σχετικών προσκλήσεων.
  • Ενσωμάτωση των ελάχιστων προδιαγραφών από το  επικαιροποιημένο Πλαίσιο Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων στο μέρος Γ.

Η προθεσμία υποβολής των σχεδίων διακήρυξης για διατύπωση γνώμης από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ παρατείνεται μέχρι και τις 30.09.2012.