Ανακοίνωση για Μητρώο Ελεγκτών/Πιστοποιητών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/12/2015
Ανακοίνωση για Μητρώο Ελεγκτών/Πιστοποιητών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει την κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών/Πιστοποιητών στο πλαίσιο των Δράσεων  Κρατικών Ενισχύσεων ICT4GROWTH, Digi-Lodge, Digi-Retail και Digi-Content, που υλοποιεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ε.Π. Ψ.Σ.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους - φυσικά πρόσωπα - που επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτό, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής. Οι ελεγκτές/πιστοποιητές οι οποίοι θα επιλεγούν τελικά για συμμετοχή στις επιτροπές πιστοποίησης που θα συσταθούν, θα δικαιούνται αμοιβή, η οποία θα καθοριστεί με νεότερο έγγραφο της Εταιρείας.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν: α) Επιτηδευματίες και β) όσοι πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με Αρ. Πρωτ. 35480/05-11-2015 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε..

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να ανακτήσουν το σχετικό ενημερωτικό υλικό από τον δικτυακό κόμβο της ‘Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’ www.ktpae.gr

Το Μητρώο Ελεγκτών/Πιστοποιητών για τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων θα  παραμείνει ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας Ελέγχων/Πιστοποιήσεων.

Η διαδικασία επιλογής Ελεγκτών/Πιστοποιητών ανά Δράση, θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο της ΚτΠ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., τηλ. 213 1300700.