ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 18/02/2017
Περιγραφή

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο εμπίπτει στον ορισμό του αρχαιολογικού έργου κατά την έννοια του ΠΔ 99/92, σύμφωνα με το Ν.3207/03 όπως συμπληρώθηκε από το Ν.4049/12. Ως Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο νοείται η επιστημονική, συστηματική και διαρκής συλλογή, τεκμηρίωση, καταλογοποίηση, καταλογογράφηση, αποδελτίωση, διερεύνηση, κωδικοποίηση, ψηφιοποίηση υλικού και παραγωγή αρχαιολογικού περιεχομένου, εισαγωγή δεδομένων, χωρικός εντοπισμός και χαρτογραφική απεικόνιση, αποθήκευση και διαχείριση σε ΟΠΣ, σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων όλων των α)ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από το ΥΠΠΟΤ β)περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ζωνών προστασίας κλπ) όπου θεσμοθετούνται περιορισμοί/απαγορεύσεις στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες γ) ακινήτων μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων σε όλη την επικράτεια. Σταθερός/διηνεκής σκοπός αποτελεί η ολοκληρωμένη μετρητική, ποσοτική και ποιοτική απόδοση της νομικής, ιστορικής, αρχαιολογικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του πολιτιστικού αποθέματος καθώς και η ανάδειξη του στο διαδίκτυο. Στόχος είναι να ενσωματωθούν περιγραφικά/γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν: α) περίπου 7.500 δημόσια ακίνητα (εντός/εκτός πόλεων και οικισμών, κτίρια κλπ) που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο και β) περίπου 4.200 περιοχές προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος και 18.000 ακίνητα μνημεία. Σκοπός του έργου αποτελεί επίσης η συγκρότηση υπολογιστικής υποδομής για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στον πολίτη και στους δημόσιους φορείς, που θα αποτελέσει πλατφόρμα διασύνδεσης πρόσθετων συστημάτων του ΥΠΠΟΤ όπως π.χ. το αναβαθμισμένο σύστημα του Εθνικού Μητρώου Μνημείων. Μελλοντικά το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο θα μπορεί να ενσωματώσει άλλες πληροφορίες εφόσον κριθεί σκόπιμο πχ. τα αποτελέσματα αρχαιολογικών ερευνών πεδίου, αρχαιολογικά ευρήματα, και λοιπά στοιχεία από ανασκαφές εντός αρχαιολογικών χώρων και ακινήτων του Δημοσίου μετά από κατάλληλη μελέτη επέκτασης του. Η 2η Τροποποίηση της πράξης δεδομένου τη πορεία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει: α) την συλλογή και καταχώριση πρόσθετου υλικού (χώρων / μνημείων / ακινητης περιουσίας), συλλογή και καταχώριση στοιχείων καθώς και οργάνωση / καταλογοποίηση αρχειακού υλικού από λοιπές υπηρεσίες (ΔΙΝΕΣΑΚ, ΔΕΑΜ) σε υποφακέλους για την ψηφιοποίησή τους από τον Ανάδοχο του Υποέργου 3, συμπλήρωση Ηλεκτρονικών Απογραφικών Δελτίων (στο Ενδιάμεσο Διαχειριστικό Σύστημα και στο ΟΠΣ), προκαταρκτικοί χωρικοί εντοπισμοί χώρων και μνημείων και κυρίως τον καθορισμό καθώς και επίλυση προβληματικών κηρύξεων και οριοθετήσεων. Εντοπισμός σφαλμάτων και προτάσεις διορθώσεων όπως έχουν διαπιστωθεί στο Ενδιάμεσο Διαχειριστικό Σύστημα όπου κυρίως θα διορθωθούν διπλοεγγραφές, εγγραφές που τελικά θα διαγραφούν και άλλα προβλήματα ακριβείας των στοιχείων, τα οποία θα εντοπιστούν και θα αποκατασταθούν. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι: i)29.659 εγγραφές έχουν αρχικοποιηθεί με βάση τα διορθωμένα δεδομένα από τη βάση του Διαρκούς Καταλόγου του ΥΠΠΟ ii)μόλις ένα ποσοστό 11% θεωρούνται πλήρεις με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχειακό υλικό των Δ/νσεων της Γεν. Γραμ. Πολιτισμού, και οι υπόλοιπες 89% του συνόλου χρήζουν περαιτέρω συμπληρώσεων με τα στοιχεία από τα αρχεία των Δ/νσεων της Γεν. Γρ. Πολιτισμού όπου και θα ολοκληρωθούν από την εν λόγω τροποποίηση β) την επικαιροποίηση του π/υ του Υποέργου 2, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 155.117/ΨΣ4546-Β/16.11.2011 θετική προέγκριση παρακολούθηση της πράξης και το συμβασιοποιημένο αντικείμενο, γ) την παράταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης έως και Δεκέμβριο 2014, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του έργου στο σύνολό του, δ) Οι Νομοπαρασκευαστικές μελέτες (πακέτο εργασίας 7) θα περιοριστούν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό πλούτο. Η εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας θα γίνει μέσω μελλοντικών δράσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, Για την εν λόγω τροποποίηση λήφθησαν επιπλέον υπόψη: η έκθεση τεκμηρίωσης του αιτήματος τροποποίησης, τα επιπρόσθετα διευκρινιστικά που ζητήθηκαν από την ΕΥΔ ΨΣ στις 16.04.2013 και απεστάλησαν στις 19.04.2013 από τον Δικαιούχο της πράξης, καθώς και τα επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης που απεστάλησαν από τον Δικαιούχο στις 29.05.2013 (ηλεκτρονική αλληλογραφία). Η 3η τροποποίηση της πράξης δεδομένου τη πορεία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει: α) την παράταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης έως και το Σεπτέμβριο του 2015, προκειμένου να καταστεί η υλοποίηση του έργου στο σύνολό του εφικτή, β) αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 1 δεδομένου ότι μέρος φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 3 μεταφέρεται στο Υποέργο 1, εμπεριέχονται εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση) εργασίες εντοπισμού Ακινήτων/Χώρων/ Μνημείων και Εργασίες Πεδίου για την Αττική και Βοιωτία, γ)μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 3 δεδομένου ότι μέρος φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 3 μεταφέρεται στο Υποέργο 1, εμπεριείχε εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση) εργασίες εντοπισμού Ακινήτων/Χώρων/ Μνημείων και Εργασίες Πεδίου για την Αττική και Βοιωτία. Για την εν λόγω τροποποίηση λήφθησαν επιπλέον υπόψη: η υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/ΕΣΠΑ-ΑΚ/253492/137560/2023/23.12.2013 (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 13/12-01-2014) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ματαίωσης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 3 , το υπ. αρ. πρωτ. 1075/18.02.2014 αίτημα τροποποίησης του Δικαιούχου, η θετική εισήγηση της Μονάδας Παρακολούθησης της εν λόγω πράξης. Αναπόσπαστο μέρος της 3ης τροποποίησης αποτελεί το από 19.02.2014 έγγραφο όπως επισυνάπτεται και αποστέλλεται στον Δικαιούχο της πράξης. Η εν λόγω τροποποίηση της πράξης αφορά: - την αναδιαμόρφωση του Υπ1 ως προς το φυσικό αντικείμενο, χωρίς να επηρεάζει το συνολικό προυπολογισμό της πράξης, ώστε να ολοκληρωθεί με πληροτητα και ορθότητα το ήδη περιγεγραμμένο φυσικό αντικείμενό του με τις απαραίτητες συμπληρώσεις και επικαιροποίησεις και επιπλέον - την επιμήκυνση ολοκλήρωσης της πράξης έως 30.11.2015.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
300571
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
6907
Ημ/νία Υποβολής
23/03/2016
Δικαιούχος
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Φορέας Πρότασης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αρχικός Προϋπολογισμός
7.812.279 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις