3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 03.2

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/04/2015
3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 03.2

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α’/27.01.2015) περί σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων και μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α’/27.01.2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 151.606/ΨΣ2482-Δ/06.05.2014 (ΦΕΚ 1290, τ. Β’, 21.05.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Διαχειριστικής Αρχής) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αρμοδιοτήτων αυτής,
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11377/30.04.2014 (ΦΕΚ 1091 Β’ 2014) Υπουργική Απόφαση, με την οποία εκχωρούνται στην ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013,
 7. Την με αρ. πρωτ. 46221/ΔΙΟΕ2138 της 10/10/2008 Υπουργική Απόφαση για «αντικατάσταση των άρθρων 16, 22 και 24 της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 302), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
 8. Το άρθρο 67 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 29.04.2013) σύμφωνα με το οποίο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» υπάγεται στο εξής στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
 9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 33735/4482 (ΦΕΚ 1693/τ. Β/10.07.2013) Απόφαση Μεταβίβασης Δικαιώματος Υπογραφής με «εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
 10. Την με αρ. πρωτ. 1062/03-07-2013 (ΦΕΚ 315/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./03.07.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί του ορισμού του Δασκαλάκη Μενέλαου ως Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου,
 11. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO002,
 12. Την με αρ.πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 13. Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» και όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,
 14. Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας,
 15. Την με αρ. πρωτ. 36042/ΕΥΣ 4495/20-08-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 & Προετοιμασία κλεισίματος / αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ»,
 16. Την με αρ. πρωτ. 39935/ΕΥΣ 4785/16-09-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Ένταξης Νέας Πράξης στο Πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ»,
 17. Το με αρ. πρωτ. 17917/14.04.2014 έγγραφο με τίτλο «Εφαρμογή εγκυκλίου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων» της ΕΥΣΕΕΠ,
 18. Την με αρ. πρωτ. 62577/24.11.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για υπερδέσμευση του άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης των ΠΕΠ από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε.,
 19. Την με αρ. πρωτ. 17535/ΕΥΣΣΑΑΠ 922 της 11/04/2012 Απόφαση έγκρισης του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» για το έτος 2012,
 20. Την με αρ. πρωτ. 28550/ΕΥΣΣΑΑ 703 της 13/03/2015 Απόφαση έγκρισης του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», για το έτος 2015,
 21. Την με αρ. πρωτ. 28554/ΕΥΣΣΑΑ 702 της 13/03/2015 Απόφαση έγκρισης του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013», για το έτος 2015,
 22. Την με αρ. πρωτ. 28559/ΕΥΣΣΑΑ 701 της 13/03/2015 Απόφαση έγκρισης του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», για το έτος 2015,
 23. Την με αρ. πρωτ. 28560/ΕΥΣΣΑΑ 700 της 13/03/2015 Απόφαση έγκρισης του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Ν. Αιγαίου 2007-2013», για το έτος 2015,
 24. Την με αρ. πρωτ. 151.854/ΨΣ2631-Α2 της 03/05/2012 Πρόσκληση με κωδικό 03.2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 25. Τον Οδηγό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τίτλο «Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων» (Έκδοση 1, Νοέμβριος 2013), στον οποίο προβλέπεται η διαδικασία μεταφοράς έργων από Πρόγραμμα σε Πρόγραμμα,
 26. Την ανάγκη απένταξης των ενταγμένων πράξεων της Πρόσκλησης 03.2 από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και νέας ένταξης αυτών ως οριζόντιων παρεμβάσεων στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και στα Π.Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013», «Αττική 2007-2013», «Κρήτη & Ν. Αιγαίου 2007-2013» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω αποφάσεις έγκρισης των εν λόγω Προγραμμάτων,
 27. Την ανάγκη μείωσης του προϋπολογισμού της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 434376 και τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.» από 1.000.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ, με παράλληλη μείωση του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης,
 28. Την υπ΄αρ. Υ144 (ΦΕΚ 483/τ. Β/30-3-2015) Απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη,

Αποφασίζει

την τροποποίηση της Πρόσκλησης 03.2 ως εξής:

1. Στο Παράρτημα η παράγραφος 1:

 1. Προϋπολογισμός

Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7.000.000

Αντικαθίσταται από την παράγραφο:

 1. Προϋπολογισμός

Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 6.300.000

 

2. Στο Παράρτημα ο Πίνακας 1:

Πίνακας 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

 

Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) Πρόσκλησης € 7.000.000

Επιχειρησιακά προγράμματα

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Επιλέξιμες Περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Συνολικά (€)

7.000.000

7.000.000

    
 

Αντικαθίσταται από τον πίνακα:

Πίνακας 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) Πρόσκλησης :  6.300.000,00 €

Επιχειρησιακά προγράμματα

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης

Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

Ε.Π. Αττικής

Επιλέξιμες Περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Νότιο Αιγαίο

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Συνολικά (€)

6.300.000

3.578.400

957.600

201.600

56.700

195.300

1.310.400

         

3. Στο Παράρτημα η παράγραφος 2:

 1. Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

Πίνακας 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΚΩΔ.

04

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

ΚΩΔ.

03

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

100

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

ΚΩΔ.

86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία (ή δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής)

ΚΩΔ.

07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δημόσια Διοίκηση

ΚΩΔ.

17

Αντικαθίσταται από την παράγραφο:

 1. Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

Πίνακας 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΚΩΔ.

04

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

ΚΩΔ.

03

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

100

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

ΚΩΔ.

86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία (ή δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής)

ΚΩΔ.

07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δημόσια Διοίκηση

ΚΩΔ.

17

 

Πίνακας 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης

ΚΩΔ.

09

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

46

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ

ΚΩΔ.

10

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

100

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

ΚΩΔ.

86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία (ή δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής)

ΚΩΔ.

07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δημόσια Διοίκηση

ΚΩΔ.

17

 

Πίνακας 4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης

ΚΩΔ.

09

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

47

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ

 

10

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1-ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

100

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

 

86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία (ή δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής)

ΚΩΔ.

07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δημόσια Διοίκηση

ΚΩΔ.

17

 

Πίνακας 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

ΚΩΔ.

11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

92

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής- Νότιο Αιγαίο

ΚΩΔ.

12

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΩΔ.

200

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

 

86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία (ή δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής)

ΚΩΔ.

07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δημόσια Διοίκηση

ΚΩΔ.

17

 

Πίνακας 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου

ΚΩΔ.

12

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

113

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας

 

11

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΩΔ.

200

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

 

86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία (ή δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής)

ΚΩΔ.

07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δημόσια Διοίκηση

ΚΩΔ.

17

Πίνακας 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Ε.Π. Αττικής

ΚΩΔ.

13

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

136

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

ΚΩΔ.

05

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1- ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

100

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΚΩΔ.

85

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

 

86

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των πράξεων, αξιολόγηση, μελέτες, πληροφόρηση και επικοινωνία (ή δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής)

ΚΩΔ.

07

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Δημόσια Διοίκηση

ΚΩΔ.

17

 

 

Ο ΑναπληρωτήςΥπουργός

 

Χρήστος Σπίρτζης

Κοινοποίηση

 1. ΥΠΑΑΝ, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα
 2. ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, υπόψη Γενικού Διευθυντή
 3. ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υπόψη Προϊσταμένου
 4. ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, υπόψη Προϊσταμένου
 5. ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, υπόψη Προϊσταμένου
 6. ΥΠΑΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης, υπόψη Προϊσταμένου

 

 

Εσωτερική Διανομή

 1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
 3. ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
  • Προϊστάμενο Υπηρεσίας
  • Προϊστάμενο Μονάδας Α2΄
  • Προϊστάμενο Μονάδας Β΄
Σχετικά Αρχεία