1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 59: Δράσεις ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και τη Διάχυση γνώσης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2014

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αρ. πρωτ. 152.581/ΨΣ5893-Α2 της 23/10/2014 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό 59
 2. Την με αρ. πρωτ. 152.633/ΨΣ6147-Α2 31/10/2014 Παράταση Δυνατότητας Υποβολής Προτάσεων
 3. Την με αρ. πρωτ. 152.632/ΨΣ6103-Α2 Εισήγηση Τροποποίησης στο Σχέδιο Εξυγίανσης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
 4. Την με αρ. πρωτ 571 30/10/14 απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην ως άνω Εισήγηση
 5. Το γεγονός ότι από τα παραπάνω προκύπτουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια υποβολής προτάσεων από τους Δικαιούχους

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την τροποποίηση της ως άνω Πρόσκλησης στα εξής σημεία:

 

1. Στη σελίδα 4, η παράγραφος:

Τους παρακάτω δυνητικούς φορείς πρότασης:

 • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
 • Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ίδρυμα Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
 • Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
 • Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη

για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στo πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας των ως άνω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

Αντικαθίσταται από την παράγραφο:

Τους παρακάτω δυνητικούς φορείς πρότασης:

 • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
 • Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ίδρυμα Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
 • Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
 • Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη
 • Σύλλογο των Αθηναίων
 • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στo πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας των ως άνω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

2. Στη σελίδα 5, η παράγραφος:

Προσοχή: Οι πράξεις μπορούν να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα ή να χωροθετούνται στις οκτώ Περιφέρειες Ψηφιακής Σύγκλισης. Σε περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης οριζόντιας πράξης θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο αναλυτικά ο οριζόντιος χαρακτήρας της.

 

απαλείφεται.

 

3. Στη σελίδα 12, η παράγραφος:

Προτάσεις που υποβάλλονται και δεν περιλαμβάνουν τα έγγραφα όπως αναγράφονται στην Ενότητα 1 - Έγγραφα σε έντυπη μορφή απορρίπτονται.

 

απαλείφεται.

 

4. Στη σελίδα 16, η παράγραφος:

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει:

α) της ημερομηνίας υποβολής τους στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» εφόσον είναι πλήρεις ή

β) της ημερομηνίας υποβολής όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά και με την προϋπόθεση ότι τα συμπληρωματικά στοιχεία έχουν ζητηθεί από την ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,

 

Αντικαθίσταται από την παράγραφο:

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας βάσει:

α) της ημερομηνίας υποβολής τους στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» εφόσον είναι πλήρεις ή

β) της ημερομηνίας υποβολής όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων εφόσον δεν είναι πλήρεις αρχικά,

 

5. Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014.

 

      6. Το παράρτημα της Πρόσκλησης επικαιροποιείται στο κεφάλαιο 1. Προϋπολογισμός